EnglishHrvatski
mob. +385 91 204 7254, ured +385 1 779 1090

PRONAĐI SVOJ DOM
Županija:
Grad:
Kvart:
Od do  m2
Od do eura


Akcijska ponuda
TOP PONUDA
Summers d.o.o.
promet i prodaja nekretnina
  • Adresa sjedišta: Augusta Šenoe 5, 10361 Sesvete-Kraljevec, Zagreb,
  • Ured: Turinina 4,Sopot, 10020 Novi Zagreb, Zagreb
  • Direktor:Tihomir Lekić
  • Telefon:
    Fiksni/Fax: 01 779 10 90
    Mobitel: 091 2047 254
  • E-mail: info@summers.hr
  • Web: www.summers.hr

Česta pitanja

Što je ugovor o posredovanju?
Ugovor kojim se posrednik obvezuje da će posredovati u pronalaženju osobe koja bi s nalogodavcem, koji želi sklopiti određeni ugovor (npr. ugovor o prodaji određene nekretnine, ugovor o najmu stana, ugovor o kupnji nekretnine i sl.) pregovarala o sklapanju tog ugovora, te da ce ih dovesti u vezu radi pregovora, a nalogodavac se obvezuje da mu isplati određenu naknadu ako taj ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju se sklapa izmedu agencije (posrednika) i prodavatelja/kupca (nalogodavca).

Što je predugovor o kupoprodaji nekretnine?
Sklapanju glavnog ugovora moze prethoditi i sklapanje predugovora. Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se poslije sklopi glavni kupoprodajni ugovor. Takav predugovor mora sadržavati sve podatke nužne za opis nekretnine, te kupoprodajnu cijenu. Prilikom sklapanja predugovora plaća se kapara (određeni iznos novca koji kupac daje prodavatelju kao znak da je ugovor sklopljen). Na temelju predugovora se ne može provesti upis vlasništva.

Koliko iznosi kapara koju kupac isplacuje prodavatelju?
Prema dogovoru, najčešće 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene.

Što je ugovor o kupoprodaji nekretnine?
Ugovorom o kupoprodaji nekretnine prodavatelj se obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine (izvršava se davanjem tzv. klauzule intabulandi, odnosno izjave da pristaje da se u korist kupca provede uknjižba prava vlasništva), a kupac se obvezuje da će mu za to plati kupoprodajnu cijenu.

Što je ovjera potpisa?
Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog biljeznika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara u kojem slucaju je potrebno istu ovjeru apostilirati odnosno osnaziti pri nadleznom sudu.

Kako se stječe pravo vlasništva?
Kupnjom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stječe se automatski pravo vlasništva. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Po obavljenoj kupnji nekretnine, kupac mora podnijeti Prijedlog za upis u zemljišne knjige. Po ostvarenom upisu dobiva vlasnički list. Zabunu moze izazvati miješanje vlasničkog lista (kojeg izdaje gruntovnica) s posjedovnim listom (kojeg izdaje katastar). Posjedovnim listom se ne dokazuje vlasništvo niti koje drugo pravo na nekretnini, te na temelju njega zemljišno-knjižni sud ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu. O tome je važno voditi računa prilikom kupovine nekretnine i prezentiranja isprava od strane postojećeg vlasnika.

Što je Katastar ?
Katastar je registar podataka o zemljištu i nekretninama Državne geodetske uprave. Katastar je podrška gruntovnici. Za svaku glavnu knjigu u gruntovnici postoji zbirka katastarskih planova koja služi korisnicima zemljišnih knjiga za lakše snalaženje prikazujući položaj, oblik i način korištenja katastarske čestice kao i objekte koji se trajno nalaze na ili ispod površine parcele. Ukoliko stranka ne zna broj zemljišno-knjižne čestice, a u gruntovnici želi zatražiti uvid u zemljišno-knjižno stanje odnosno izdavanje zemljišno-knjižnog izvatka, potrebno je prethodno u katastru saznati podatke o katastarskoj čestici.
Uredi za katastar izdaju i posjedovne listove koji sadrže podatke o katastarskoj cestici i podatke o posjedniku, ali nisu dokaz o vlasništvu. Podaci o vlasništvu vidljivi su samo iz zemljišnih knjiga, odnosno vlasničkog lista.

Što je gruntovnica/zemljišna knjiga?
U zemljišno-knjižnim odjelima općinskih sudova, tzv. gruntovnicama, vode se zemljišne knjige. U zemljišne knjige upisuje se vlasništvo i druga stvarna prava nad nekretninom te druge činjenice bitne za pravni promet. Zemljišna knjiga je javna; svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u nazočnosti voditelja zemljišnih knjiga i iz nje dobiti izvatke, ispise i prijepise. Zemljišna knjiga i svi izvadci imaju snagu javnih isprava.

Kako se oporezuje promet nekretninama?
Porezom na promet nekretnina - porezna stopa 5%.
Porezni obveznik podnosi prijavu nastanka porezne obveze u roku od 30 dana nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora (datum ovjere potpisa). Porez se mora platiti u roku 15 dana od konačnosti rješenja.

Tko je osloboden plaćanja poreza na promet nekretninama?
Građanin koji kupnjom prve nekretnine - stana/kuće rješava vlastito stambeno pitanje, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretninama, mora kumulativno ispuniti slijedeće uvjete navedene u Zakonu i to:
-da ima hrvatsko drzavljanstvo
-da prijavljuje prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju kupuje nalazi
-da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu kako slijedi:
za 1 osobu do 50m2 stambenog prostora
za 2 osobe do 65m2 stambenog prostora
za 3 osobe do 80m2 stambenog prostora
za 4 osobe do 90m2 stambenog prostora
za 5 osoba do 100m2 stambenog prostora
za 6 osoba do 110m2 stambenog prostora
za 7 osoba do 120m2 stambenog prostora

-da građanin te članovi njegove uze obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe. Pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra se vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko tehničke uvjete.
-da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Mogu li strane osobe steći vlasništvo nad nekretninama u Hrvatskoj?
Strana osoba moze stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. Fizička osoba smatra se stranom kada nema državljanstvo Republike Hrvatske. Strane fizičke osobe mogu stjecati vlasništvo nekretnina RECIPROCITETOM (interesi jedne strane uvažavat će se na isti način kao što druga strana uvažava interese prve). Strana osoba podnosi molbu za dobivanje suglasnosti za stjecanje nekretnina Ministarstvu vanjskih poslova. Pravna osoba smatra se stranom kada ima registrirano sjedište izvan područja Republike Hrvatske. Pravna osoba koja ima sjedište unutar područja Republike Hrvatske moze steci vlasništvo nad nakretninama u Hrvatskoj.